ZAŁĄCZNIK NR   1

Oznaczenie sprawy: ZPM1.26.1.2022  

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności oraz województwo)

______________________________________________________________ (NIP/REGON) ______________________________________________________________

(tel., e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:  Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach - etap II.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z formularzem cenowym, o treści ZAŁĄCZNIKA NR , który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

2. Deklaruje(my) na wykonany przedmiot zamówienia gwarancje i rękojmie w zakresie (min. 24 miesiące / maks. 60 miesięcy): ................... miesięcy.

 

3.Deklaruje(my) na przedmiot zamówienia czas realizacji zamówienia w okresie …………. dni kalendarzowych - w terminie do dnia …................( w nieprzekraczalnym terminie do 25.08.2022 r.)

 

4 .Kryterium w zakresie "Doświadczenie zawodowe kierownika budowy/ kierownika projektu":

 

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizacje przez kierownika poniżej wymienionych budów.

 

NIE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE WYKAZANYCH W OFERCIE BUDÓW SKUTKOWAĆ BEDZIE PRZYZNANIEM 0 PUNKTÓW W TYM KRYTERIUM.

 

Imię i nazwisko kierownika budowy/ kierownika projektu ....................................... .

 

Należy wymienić roboty budowlane związane z budowa/przebudowa , modernizacja wykonane na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej zgodnie z klasa PKOB 1263 ,o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto zł wykonanych robót i sposób możliwy do identyfikacji tj.: 1.

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: ….......................................................................................................................

Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej: TAK/NIE*, czas realizacji …...............................................

Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*.

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: ….......................................................................................................................

Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej: TAK/NIE*, czas realizacji …...............................................

Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*.

3. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: ….......................................................................................................................

Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej: TAK/NIE*, czas realizacji …...............................................

Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*.

4. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: ….......................................................................................................................

Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej: TAK/NIE*, czas realizacji …...............................................

Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*.

5. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: ….......................................................................................................................

Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej: TAK/NIE*, czas realizacji …...............................................

Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*.

Oświadczam(y), że:

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
1) czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ...........
(należy wpisać TAK lub NIE)
- w przypadku odpowiedzi "TAK", proszę wskazać:
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: ............................................................................................,
 
3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ......................,
 
4) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: .......................
Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).