ZAŁĄCZNIK NR 18

Oznaczenie sprawy: ZPM1.26.1.2022  

 

Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia pn.: Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach - etap II. Oświadczam, że ……………………………………                               (imię i nazwisko) jest zatrudnion(y/a) na umowę o pracę na czas nieokreślony * / do ……………* (podać do kiedy obowiązuje stosunek pracy) ww. osoba wykonuje następujące czynności : .....................................................................................................................

 

lub Oświadczam, że ………………………………….………….............. (imię i nazwisko) będzie zatrudnion(y/a) na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy dla zadania p.n.: Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach - etap II. ww. osoba będzie wykonywała następujące czynności: .....................................................................................................................

* niewłaściwe skreślić

1jeżeli dana osoba będzie zatrudniona dopiero po rozpoczęciu realizacji zamówienia, to Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy oświadczenie, że osoba ta będzie zatrudniona w okresie realizacji zamówienia.

________________________ miejscowość, data
_________________________ imię i nazwisko  
________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej