Oznaczenie sprawy: ZPM1.26.1.2022
nr kor.:
 
Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 W Gliwicach OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach - etap II.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 05-04-2022  

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneModernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 wGliwicach - etap II.SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 1 W GLIWICACH1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2435680111.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: ul. Młodopolska 41.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1191.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 32 237 08 951.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpm1.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zpm1.pl/1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: EdukacjaSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 wGliwicach - etap II.2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8380ad21-b3ea-11ec-97c7-b646b0ba23df2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109857/012.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-05 11:272.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011602/01/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.1.1 Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąOgłoszenie nr 2022/BZP 00109857/01 z dnia 2022-04-052022-04-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://zpm1.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeńoraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się zwykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)komunikacja miedzy ZamawiającymaWykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofaniaoferty lub wniosku” orazdo „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały wRegulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugioraz Warunkach k o r z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p u b li c z n e j ( e P U A P )https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanychformularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datęprzekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów luboświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danychbudowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 27. SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZPM1.26.1.20224.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaZamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z częściową modernizacją budynkuPrzedszkola Miejskiego nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach przy ul. Wiślanej 33 w zakresie instalacjielektrycznej i słaboprądowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi na poziomie piętra i częściowo parteru będącymikontynuacją prac zrealizowanych w 2021 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- dokumentacji projektowej : Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej w budynku PrzedszkolaMiejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach przy ulicy Wiślanej 12 w Gliwicach, opracowanej przez EnegroInwest stanowiących załącznik nr 7.1 do SWZOgłoszenie nr 2022/BZP 00109857/01 z dnia 2022-04-052022-04-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 7.2 do SWZ- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7.3 do SWZZakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w oferciecałość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione wprzedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymiprzepisami.Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający oczekuje odwykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych.Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowymrobót objętych zamówieniem . W celu umożliwienia zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, Zamawiający ustala termin wizjina dzień 12 i 15 kwietnia 2022 w godz. 11.30 do 12.30.. Do oferty wymagane jest złożenie oświadczenia o odbyciu wizjilokalnej o treści załącznika nr 20 do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcyzgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wymagane jest abyprzynajmniej jeden z Wykonawców uczestniczył w wizji.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mieniaplacówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w trakcie realizacjirobót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek.Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidującyz funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należytraktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe zewzględu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem, zewzględu na kontynuację modernizacji, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanejfunkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualniewymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez zamawiającego i projektanta.4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-254.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub robotybudowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Ogłoszenie nr 2022/BZP 00109857/01 z dnia 2022-04-052022-04-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneKryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresurealizacji.4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji4.3.6.) Waga: 10Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia4.3.6.) Waga: 10Kryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy4.3.6.) Waga: 204.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunekkosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 4Art. 109 ust. 1 pkt 8Art. 109 ust. 1 pkt 105.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonaniezamówienia. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czymminimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa od oferowanej ceny wykonania zamówienia przezWykonawcę.4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonaniezamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iprawidłowo ukończył realizację co najmniej minimum trzech robót remontowo - budowlanych, wykonanych na terenieczynnych placówek oświatowych w zakresie modernizacji instalacji elektrycznych o wartości nie mniejszej od 300 000,00 złbrutto każdej z wykonanych robót.W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.Ogłoszenie nr 2022/BZP 00109857/01 z dnia 2022-04-052022-04-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneO zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia w tym: kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane lub kwalifikacje do kierowania robotami wzakresie instalacji elektrycznych i lub równorzędne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymiw ww. specjalności oraz pełnienia funkcji kierownika budowy w realizacji robót budowlanych wykonanych na terenieczynnego obiektu użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263 związanych z remontem /modernizacją instalacjielektrycznych,5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonająroboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albodo oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych wedługśredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniuukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokonaodpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń, którewykonawca składa wraz z ofertą:1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyNa wezwanie:1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,2.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp3. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazoświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą:1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyNa wezwanie:1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej2. wykaz robót budowlanych3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianiewarunków udziału w postępowaniu lubkryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunkówudziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć nasfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: NieOgłoszenie nr 2022/BZP 00109857/01 z dnia 2022-04-052022-04-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:zgodnie z zapisami "Wzór Umowy" - załącznik nr 6 do SWZ7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacjązamówienia: Tak7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawySEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-22 10:008.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-22 10:158.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-21Ogłoszenie nr 2022/BZP 00109857/01 z dnia 2022-04-052022-04-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

 
Kierownik Gospodarczy
 
05-04-2022 r.  Magdalena Koprucka
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
05-04-2022 r.  Agnieszka Kołacz-Gromada
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej