Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 W Gliwicach       ZPM1.26.1.2022 Gliwice,  07-04-2022 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach - etap II.
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

W SWZ 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

W opisie kryterium - w kryterium „doświadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika projektu.

Zamawiający zmienia brzmienie tego punktu w następujący sposób :

 

 

- w kryterium „doświadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika projektu”; Wykonawca otrzyma 20 pkt. za każdą wykazaną budowę , zrealizowaną, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przez kierownika budowy/projektu, polegającą na wykonaniu robót związnych z remontem/modernizacją instalacji elektrycznych na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263  związanych z remontem /modernizacją instalacji elektrycznych, o wartości nie mniejszej od 300 000,00 zł brutto każdej z wykonanych robót.

 

Punkty będą przyznawane na podstawie danych zawartych w druku oferty.

 

Wskazane roboty muszą być identyfikowalne dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania minimum : nazwy zamawiającego, nazwy zamówienia , okresu realizacji przywoływanej inwestycji oraz wskazania, czy w okresie prowadzenia przedmiotowych robót obiekt był czynny.

W celu potwierdzenia realizacji przez kierownika budowy wskazanych budów należy dołączyć do oferty referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

NIE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE WYKAZANYCH W OFERCIE BUDÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE PRZYZNANIEM 0 PUNKTÓW W TYM KRYTERIUM.

 

Brak danych będzie skutkował brakiem nie przyznania punktów w tym kryterium. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: ilość wykazanych budów x 20 pkt x Wd

 
 
  Z poważaniem Agnieszka Kołacz-Gromada Dyrektor Jednostki
 
Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 W Gliwicach ul. Młodopolska 4 44-119 Gliwice tel. +48 32 237 08 95 sekretariat@zpm1.gliwice.eu