Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 W Gliwicach       ZPM1.26.1.2022 Gliwice,  19-04-2022 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach - etap II.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1:
W związku z faktem iż zamieszczona przez zamawiającego na stronie internetowej dokumentacja w części już wykonanej odbiega od stany faktycznego proszę o udzielenie informacji jakiego dokumentu należ się trzymać w celu przygotowania oferty mając na uwadze fakt iż zgodnie z zapisem punkt 19. Opis sposobu obliczania ceny podpunkt 5 przedmiar robót nalezy traktowac jako element pomocniczy. Proszę o udzielenie informacji jaki dokument określa szczegółowy zakres robót do wykonania etapy 2 inwestycji czy jest to przedmiar? Jeżeli tak to proszę o zweryfikowanie ilości w stosunku do stanu istniejącego. Proszę o uszczegółowienie czy w zakresie wykonawcy pozostaje wykonanie instalacji SSP w całości pod tynkiem. Jest to istotne pytanie iż poziom piwnicy jest już wykonany w zakresie oświetlenia awaryjnego, podstawowego oraz SSWIN natomiast wykonanie instalacji SSP w listwach ograniczy prawdopodobieństwo uszkodzenia przewodów. Proszę o wyjaśnienie na jakim systemi (jakiego producenta) jest wykonana w pierwszym etapie instlaacja oświetlenia awarjnego / ewakuacyjnego jest to istotna informacja w związku z faktem iż zadaniem etapu drugiego zgodnie z projektem jest zabudowanie centraliki monitorującej opraw. Ponieważ instalacja oświetlenia awaryjnego jest częściowo wykonana proszę o wyjaśnienie czy zawartą w przedmiarze centralę RUBIC należy uwzględnić w dostawie i montażu w celu zapewnienia przewidzianego w dokumentacji monitoringu opraw oświetleiowych. Proszę o udzielenie informacji jakim kablem wykonawca pierwszego etapu prowadził komunikację do opraw oświetelnia awaryjnego jest to istotne w celu ujrdnoliczenia instalacji zeszłorocznej z obecnie przewidzianą do wykonania. W odniesieniu do projektu instalacji elektrycznej instalacji oświetlenia awaryjnego i kierunkowego str. 3 „Zastosowany system oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego nie wymaga stosowania okablowania o podwyższonej odporności ogniowej” w związku z tym proszę o informacje czy projektant jest pewien co do w/w zapisu względem obowiązujących przepisów czy raczej należy się trzymać przedmiaru robót i przyjąć kabel N2XH. Proszę o podwierdzenie że instalacja CCTV jest w całości do wykonania w niniejszym postępowaniu. Proszę o informację w jakim zakresie należy wykonać instalację Viweodomofonową. Z wizji lopalnej wynika że panel na wejściu do budynku jest już zabodowany czyli wpisana w pozycji 25 przedmoaru stacja bramowa jest juża zabudowana. Czy Proszę o informacje czy w zakresie instalcji oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego, SSWIN, LAN należy się trzymać przedmiaru robót? Jest to istotne z uwagi na zmiany jakie Wykonawca zauważył w wykonanej w pierwszym etapie instalacji oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego, SSWIN, LAN I przykładowo Wykonawca zuważył że: Ponieważ w pom. -1.16 poziom piwnicy czujka PIR sufitowa 360 która wg. projektu powinna znaleść się na środku sufitu została zamieniona na 2 czujki PIR w rogach pomieszczenia ściany przylegającej do korytarza. Czujka PIR na korytarzy (komunikacja -1.11) nie zostałą zabudowana czy zamawiający zrezygnował z tej czujki?W związku z punktem 10.1 i 10.2 proszę o informację czy w obrębie piwnicy w zakresie wykonawcy będzie wykonanie jakichkolwiek prac w zakrsie SSWiN jeżeli tak to w jakim zakresie.Komunikacja poziom piwnicy pom. -1.21 brak lamp oświetlenia ewakuacyjnego nie znajdujemy uzasadnienia dlaczego zrezygnowano z tych opraw dlatego proszę o potwierdzenie że w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego poziom piwnicy i parteru nie należy wykonywać jakiekolwiek działania. W związku z zapisem punkt 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- dokumentacji projektowej : Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach przy ulicy Wislanej 12 w Gliwicach, opracowanej przez Enegro-Inwest stanowiacych załacznik nr 7.1 do SWZ - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiacych załacznik nr 7.2 do SWZ - przedmiarach robót stanowiacych załacznik nr 7.3 do SWZ oraz mając na uwadze fakt iż przedmiar robót jest elementem pomocniczym prosimy o potwierdzenie czy instalacja klimatyzacji jako nie będąca kontynuacją modernizacji instalacji elektrycznej i teletechniczne znajdująca się w przedmiarze będącym elementem pomocniczym winna zostać pominięta w ofercie. Jeżeli Zamawiający zamierza wykonać instalacje klimatyzacji to bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt w jaki sposób należy prowadzić instalację klimatyzacji zważywszy że przedmiar jest elememtem pomocniczym. Czy instalacja SSWIN w zakresie piwnicy i parteru jest uruchomiona i funkcjonuje jeżeli tak to kto poniesie okszty integracji elementów SSWiN poziomu piętra z istniejącą centralką czy wykonawca ierwszego epapu wykona te przce na zlecenie Zamawiającego jako urządzenia na gwarancji? Dokumentacja projektowa mówi o 2 wyłączikach produ, które są obecnie zabudowane proszę o informację dlaczego w przedmiarze pozycja 61 znajduje się wyłącznik p.poż? czy któryś z wyłączników obecnie zabudowanych podlega wymianie.

 

Odpowiedź:

 

Zakres prac objętych obecnym etapem robót stanowi naturalną kontynuację prac wykonanych w 2021 r. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy kompleksowego zakończenia robót związanych z modernizacją instalacji elektrycznych w obiekcie. W nawiązaniu do zapytania wyjaśniam, że: -instalacja SSP powinna być wykonana jako podtynkowa dotyczy to instalacji na piętrze gdyż parter i piwnica jest oprzewodowania -instalację oświetlenia awaryjnego wykonano na bazie urządzeń firmy Amatech i centralka monitorowania opraw musi być z tej firmy -jako kabel transmisji danych monitorowania opraw awaryjnych zastosowano YDY 2x1 -instalację CCTV wykonano w zakresie oprzewodowania parteru i piwnicy, pozostałe prace w obecnym etapie -instalacja videodomofonu jest do wykonania zgodnie z projektem (wymiana i zmiana usytuowania) -w zakresie instalacji SSWiN oraz oświetlenia awaryjnego w piwnicy i na parterze instalacje są wykonane -koszty integracji instalacji SSWIN piętra z centralą ponosi Wykonawca obecnego etapu -wyłączniki p.poż są wykonane w I etapie proszę ich nie uwzględniać Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający przewidział zabudowę standardowych klimatyzatorów typu SPLIT np. Rotenso Imoto 3,5 kW lub o parametrach równorzędnych, w pomieszczeniu dziecięcej sali zabaw – 2 szt. oraz w dwóch pomieszczeniach administracyjnych po 1 szt. W ramach montażu klimatyzatorów należy uwzględnić wykonanie zabudowy stelaży z płyty kartonowo gipsowej jako uzupełnienie elementu ściennego, przewidzianej pod stelaż klimatyzatora oraz wykonanie zasilania energii elektrycznej do urządzeń. Wykonawca robót zgodnie z SWZ zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i „sztuką budowlaną”.  

 
  Z poważaniem Agnieszka Kołacz-Gromada Dyrektor Jednostki
 
Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 W Gliwicach ul. Młodopolska 4 44-119 Gliwice
 
tel. +48 32 237 08 95 fax +48 32 237 08 95 sekretariat@zpm1.gliwice.eu