oznaczenie sprawy: ZPM1.26.1.2022

 

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach - etap II. "

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE FACTOR SP. Z O.O. TARNOPOLSKA 60, 41-807 ZABRZE z ceną 544 951,50 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieńpublicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawa Pzp) -1. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryteriów oceny ofertokreślonych w dokumentach zamówienia.2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższa cena lub kosztem.Uzasadnienie faktyczne:Wybrana oferta uzyskała najwyższa liczbę punktów - jest zgodna z warunkamizamówienia i ustawa Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
czas realizacji
Liczba pkt w kryterium gwarancja i rękojmia
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe kierownika budowy
Łączna punktacja

1.
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE FACTOR SP. Z O.O.
TARNOPOLSKA 60, 41-807 ZABRZE
60,00
10,00
10,00
16,00
96,00
2.
DEFERO SP. Z O.O.
WOJSKA POLSKIEGO 102/112, 98-200 SIERADZ
59,51
6,66
10,00
12,00
88,17

Kierownik Gospodarczy

03-06-2022 r. Magdalena Koprucka
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

03-06-2022 r. Agnieszka Kołacz-Gromada

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)