ZPM1.26.1.2022
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach - etap II.  
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 W Gliwicach
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
05-04-2022 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 13-06-2022 r.
Nr zawartej umowy:
ZPM1.26.1.2022 CRU:8/2022
Wybrany wykonawca (nazwa):
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE FACTOR SP. Z O.O., TARNOPOLSKA 60, 41-807 ZABRZE

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

27-06-2022 r., nr ogłoszenia 2022/BZP 00226367/01
Wartość zawartej umowy
netto: 443 050,00 zł
brutto: 
544 951,50 zł
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Magdalena Koprucka
 
(osoba sporządzająca)