Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, ul. Młodopolska 4, 44-119 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Placówki.
 2.  Współadministratorami danych osobowych jest: Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach i Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice.
  Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach, w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta”
  https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organizacyjne_miasta
  W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:
 • za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli,
 • punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor ochrony danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka iod@um.gliwice.pl, z którym może się Pan / Pani kontaktować w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału III rozporządzenia 2016/679.
  Formularz kontaktowy znajduję się pod adresem internetowym:
  https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/formularz_zapytania_do_iod-1.pdf
  Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.
 1. Inspektorem ochrony danych w placówce jest: Magdalena Koprucka iod@zpm1.pl
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  1. oraz przepisy prawa:
   a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
   c) rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.
  2. zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1 jest obowiązkiem ustawowym.
 5. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W celu realizacji zadań publicznych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 9.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  b) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) sprostowania danych,
  f) przenoszenia danych ,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Kołacz-Gromada
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:35:22
Informację wprowadził do BIPAgnieszka Kołacz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:35:22
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1"Modyfikacja strony"Agnieszka Kołacz2020-09-09 18:39:03
2"Modyfikacja strony"Agnieszka Kołacz2020-09-09 18:40:02
3"Modyfikacja strony"Agnieszka Kołacz2020-09-09 20:54:08
4"Modyfikacja strony"Agnieszka Kołacz2020-09-18 07:36:39