Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, ul. Młodopolska 4, 44-119 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Placówki.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz miejskie jednostki organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych” https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny. Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi zawarte są w Zarządzeniu Organizacyjnym nr   84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r.
 3. Inspektorem ochrony danych w placówce jest: MagdalenaKoprucka iod@zpm1gliwice.pl
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań własnych bądź zleconych, określonych przepisami prawa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)b), c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz :                                                                                                                                                               
                1) przepisy prawa:

                           a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

                           b)  ustawa z dnia 7 września 1991 r. -o systemie oświaty,

                           c) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela,

                           d) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. - o pracownikach samorządowych,

                           e) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych,

                            f) ustawa z dnia 13 października 1998 r. - o systemie ubezpieczeń społecznych,

                           g) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. - o służbie medycyny pracy,

                           h) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. -o systemie informacji oświatowej,

                            i) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

                            j) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. -o zakładowym funduszu świadczeń socjlanych,

                           k) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,                                                                                                                                                       
                          i rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.

                     2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym - niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. W celu realizacji zadań publicznych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.
 5. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 9 oraz 10.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

                 1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

                 2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,

                 3)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w 

                     art. 21 ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

                  4) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody - cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na     

                      zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

                  5) ograniczenia przetwarzania,

                  6) sprostowania danych,

                  7) przenoszenia danych,

                  8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Kołacz-Gromada
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:35:22
Informację wprowadził do BIPMagdalena Koprucka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:35:22
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1"Modyfikacja strony"Agnieszka Kołacz2020-09-09 18:39:03
2"Modyfikacja strony"Agnieszka Kołacz2020-09-09 18:40:02
3"Modyfikacja strony"Agnieszka Kołacz2020-09-09 20:54:08
4"Modyfikacja strony"Agnieszka Kołacz2020-09-18 07:36:39
5"Modyfikacja strony"Magdalena Koprucka2022-03-28 12:50:47
6"Modyfikacja strony"Magdalena Koprucka2022-03-28 12:54:19
7"Modyfikacja strony"Magdalena Koprucka2022-03-28 12:57:45